Všeobecné podmínky serveru www.informuji.cz


 

1. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem webových stránek www.informuji.cz („Webové stránky“), je společnost Informuji s.r.o., IČO: 01425862, se sídlem Oldřichova 254/15 , 128 00 Praha 2 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložce 206312 („Provozovatel“). Kontaktní údaje jsou dostupné na www.informuji.cz.

 2. Nedílnou součástí Webových stránek jsou i sociální sítě www.facebook.com/informuji/www.twitter.com/informuji („Sociální sítě“).

 3. Webové stránky jsou zřízeny jako platforma pro propagaci a informování široké veřejnosti o kulturních a společenských akcích ve všech regionech České republiky a jako úložiště informací pro fyzické a právnické osoby, které chtějí pro informování veřejnosti prezentovat plánované kulturní a společenské akce a které mohou k jednotlivým akcím vkládat své komentáře.

 4. Použití Webových stránek se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů.

2. Definice

Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:

 1. Akce: Kulturní, společenská nebo jiná obdobná událost, o níž Uživatelé prostřednictvím Služby jejím vložením na Webové stránky informují. Akce je na Webových stránkách vložena a zobrazena jako soubor textových, případně obrazových, zvukových či audiovizuálních záznamů a dalších multimediálních informací, reklamních a propagačních materiálů apod.;

 2. Provozovatel: společnost Informuji s.r.o., IČ: 014 25 862, DIČ: CZ01425862, se sídlem Oldřichova 254/15 , 128 00 Praha 2 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle  C, vložce 206312;

 3. Neregistrovaný uživatel: Uživatel, který používá Službu, aniž by si zřídil Uživatelský účet, nebo aniž by byl v Uživatelském účtu přihlášen;

 4. Podmínky: tyto všeobecné podmínky www.informuji.cz;

 5. Registrovaný uživatel: Uživatel, který používá Službu a je přihlášen ve svém Uživatelském účtu;

 6. Služba: služba popsaná v článku 1 (b) Podmínek;

 7. Uživatel: jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která využívá Službu a navštěvuje Webové stránky;

 8. Uživatelský účet: účet v rámci Webových stránek, který je zřízen po registraci Uživatelem, který umožňuje Uživateli lépe využívat Službu a který obsahuje zejména osobní údaje vložené ze strany Uživatele, případně Uživatelem následně doplněné a aktualizované, včetně záznamů o aktivitě Uživatele v rámci Služby;

 9. Webové stránky: www.informuji.cz

 10. Zásady ochrany osobních údajů: Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné Zde.

3. Podmínky použití webových stránek a Služby

 1. Před prvním použitím Služby (vložením komentáře či Akce) nebo před dokončením registrace na Webových stránkách, jakož i před jakýmkoli jiným použitím Webových stránek (například jejich prohlížením) je Uživatel povinen seznámit se se zněním Podmínek a Zásad ochrany osobních údajů.

 2. Prvním použitím Služby (vložením komentáře či Akce) nebo dokončením registrace na Webových stránkách, jakož i jakýmkoli jiným použitím Webových stránek (například jejich prohlížením) Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním Podmínek a zavazuje se je dodržovat. Nesouhlasí-li Uživatel se zněním Podmínek, je povinen Webové stránky opustit a Službu žádným způsobem nevyužívat. Uživatel zároveň bere na vědomí, že nedílnou součástí Webových stránek jsou Sociální sítě a že komentáře a Akce mohou být zveřejněny též na Sociálních sítích.

 3. Uživatelé, kteří mají zájem o registraci, mohou registraci provést prostřednictvím registračního formuláře dostupného na Webové stránce, a to vyplněním pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace. Registrace Uživatele je bezplatná.

 4. Registrací Uživatele dochází k vytvoření jeho Uživatelského účtu. Každý Uživatel může mít pouze jeden Uživatelský účet.

 5. Registrovaný uživatel může svůj Uživatelský účet na Webových stránkách kdykoli bezplatně zrušit, a to tak, že požádá o jeho zrušení prostřednictvím kontaktního e-mailu kontakt@informuji.cz Provozovatele, nebo si Uživatelský účet zruší sám prostřednictvím k tomu určené funkcionality Uživatelského účtu. Zrušením Uživatelského účtu dojde k vymazání Uživatelského účtu a smazání veškerých osobních údajů (včetně podobizny), které jsou na Webové stránce u komentářů Uživatele uvedeny (a to včetně všech komentářů a Akcí Uživatele a veškerých vložených informací či dokumentů). Zrušením Uživatelského účtu není dotčeno právo Provozovatele komentář nebo vloženou Akci užívat na základě Licence dle čl. 3.18 Podmínek. Provozovatel je oprávněn uchovávat informace o přidání komentáře či vložení Akce prostřednictvím Služby vedoucí k jednoznačné identifikaci konkrétního Uživatele, který ji vložil.

 6. Registrovaný uživatel je povinen své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení do Uživatelského účtu držet v tajnosti. V případě ztráty hesla bude heslo obnoveno prostřednictvím požadavku Registrovaného uživatele, a to zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Registrovaného uživatele.

 7. Registrovaný uživatel je rovněž povinen:

 • chránit své zařízení před zneužitím,
 • nastavit dostatečně bezpečné přihlašovací údaje,
 • zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů třetím osobám,
 • chránit přihlašovací údaje, a
 • zabránit zneužití přihlašovacích údajů.
 1. V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Registrovaný uživatel povinen o tom Provozovatele neprodleně informovat.

 2. Registrovaný uživatel může ve svém Uživatelském účtu nastavit své preference ohledně Akcí. V takovém případě mu bude zobrazovaný obsah Webové stránky přizpůsoben na míru podle jeho preferencí. Své preference může Registrovaný uživatel v rámci Uživatelského účtu kdykoli změnit. Uživatel, který nemá zájem o registraci, může Službu využívat v omezeném rozsahu jako Neregistrovaný uživatel.

 3. Uživatelé mohou prostřednictvím Služby na Webové stránky vkládat Akce či komentáře a mohou je též mazat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

 4. Na Webové stránky je zakázáno vkládat komentáře a Akce, které:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly, dobrými mravy a obecně sdílenými pravidly slušného chování, jakož i neuctivé či hanlivé;
 • obsahují informace se sexuálním podtextem;
 • podněcují k nenávisti či násilí vůči jednotlivci či skupině osob nebo k omezování práv a svobod;
 • obsahují údaje, které jsou zjevně nepravdivé, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s účelem Služby, obsahují smyšlené údaje, vulgarismy apod.);
 • poškozující dobré jméno Provozovatele či Webových stránek.
 1. Kdokoli je oprávněn nahlásit Provozovateli Akci či komentář, které považuje za závadné, zejména pro jejich rozpor s článkem 3.11, a to prostřednictvím kontaktního e-mailu kontakt@informuji.cz.

 2. Provozovatel si vyhrazuje právo komentáře či Akce, které porušují Podmínky, případně u kterých je podezření, že porušují Podmínky, blokovat, resp. vymazat. O rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli komentář, jednotlivý údaj, sdělení, informaci, odkaz anebo celou Akci, jakož i o realizaci takového rozhodnutí, není Provozovatel Uživatele povinen informovat.

 3. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti prohlížení Webových stránek nebo používání Služby Uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), který opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky. Za podstatné porušení Podmínek používání se považuje zejména, pokud Uživatel:

 • vložil zakázaný obsah uvedený v článku 3.11;
 • v důsledku nestandardního využívání Služby nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Službu nebo její podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejího řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Služby, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Služby apod.);
 • rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami anebo dobrými mravy, nebo které poškozují dobré jméno Webových stránek či Provozovatele;
 • činí pokusy o automatické nebo hromadné čtení nebo kopírování obsahu Webových stránek;
 • založil Uživatelský účet na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiné osoby.
 1. Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Služby pouze takové komentáře a Akce, které nezpůsobí újmu třetím osobám, ani Provozovateli.

 2. Provozovatel neodpovídá za správnost komentářů a Akcí uveřejněných Uživateli, ani za jejich pravost, závaznost, obsah, kvalitu nebo odkazy na externí webové stránky. Provozovatel nenese za informace uveřejněné na Webové stránce Uživateli žádnou odpovědnost. Za obsah komentářů a Akcí vložených Uživatelem prostřednictvím Služby je odpovědný výhradně Uživatel. Všechny komentáře a Akce dostupné na Webových stránkách, s výjimkou komentářů a Akcí vložených Provozovatelem, které jsou označeny jako “Novinky” či “Články”, jsou komentáře a Akce vložené Uživateli.

 3. Uživatelé, kteří vkládají na Webové stránky prostřednictvím Služby komentáře nebo Akce, dále prohlašují, že k veškerým uveřejněným komentářům a jednotlivým informacím (bez ohledu na to, zda se jedná o zvukové a audiovizuální záznamy, fotografie, textové nebo multimediální informace, reklamní a propagační materiály), mají, je-li to relevantní, oprávnění k:

 • výkonu majetkových autorských práv dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění („Autorský zákon“);
 • výkonu jiných práv duševního vlastnictví (například užití ochranných známek);
 • zachycení a rozšiřování podobizny, písemnosti osobní povahy, zvukového či obrazového záznamu člověka nebo jeho projevů osobní povahy v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“);
 • zveřejnění osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů;
 • jinému užití dle příslušných právních předpisů tam, kde je to nezbytné;

a to vše v rozsahu nezbytném ke zveřejnění komentáře či Akce prostřednictvím Služby a udělení licence dle článku 3.18 Podmínek.

 1. Uživatel uděluje vložením komentáře nebo Akce Provozovateli oprávnění k nevýhradnímu výkonu práva takový komentář nebo vloženou Akci užít v původní i změněné podobě v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku:

 • v časovém rozsahu na dobu trvání majetkových autorských práv;
 • bez územního a množstevního omezení;
 • bezúplatně;
 • pro jakýkoliv způsob užití; a to

v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto článku 3.18 dále („Licence“). Licence zahrnuje nevýhradní oprávnění Provozovatele vykonávat ve vztahu ke komentáři nebo vložené Akci následující jednání: zveřejnění, úpravy včetně dopracování, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, uvádění na veřejnosti pod jménem Uživatele. Provozovatel je oprávněn v rozsahu Licence udělit podlicenci anebo Licenci poustoupit jakékoliv třetí osobě bez omezení, s čímž Uživatel výslovně souhlasí. Uživatel prohlašuje, že má zajištěn případný nezbytný souhlas třetích osob s udělením Licence ve výše uvedeném rozsahu a postupováním tohoto práva na třetí osoby v rámci postoupení Licence či udělení podlicence.

V případě, že při poskytování Služby dojde k vytvoření databáze ve smyslu § 88 Autorského zákona, přísluší dle § 89 Autorského zákona práva pořizovatele k takové databázi Provozovateli.

 1. Uživatelé berou na vědomí, že komentáře a Akce uveřejněné na Webových stránkách podléhají autorským a jiným právům a nelze je bez souhlasu Provozovatele kopírovat nebo dále reprodukovat.

 2. Uživatelé Webových stránek včetně Sociálních sítí berou na vědomí, že Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádnou záruku ohledně vlastností Služby či provozu Webových stránek, nebo Sociálních sítí, zejména pokud jde o jejich funkčnost, dostupnost nebo rychlost připojení.

 3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu, která vznikne Uživatelům v souvislosti s používáním Webové stránky či Služby, a Sociálních sítí.

Vložení Akcí, které nebudou na žádost Uživatele zvýrazněny, není nijak zpoplatněno. Prezentace na Webových stránkách a Sociálních sítích jsou zdarma.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky se řídí právními předpisy České republiky a jsou vypracovány a uveřejněny pouze v českém jazyce.

 2. Uživatelé souhlasí s tím, že Provozovatel může všechna svá práva a povinnosti spojené s provozem Webových stránek a Sociálních sítí v budoucnu převést na třetí osobu, přičemž tento přechod práv a povinností nemá vliv na platnost a účinnost Podmínek a ochranu práv Uživatelů.
 3. Uživatelé berou na vědomí, že bez písemného souhlasu Provozovateli není dovoleno kopírovat, upravovat nebo publikovat Akce a obsah článků či komentářů uveřejněných na Webových stránkách a Sociálních sítích.

 4. Provozovatel je oprávněn Podmínky kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě oznámí Uživatelům provedení změn vhodným způsobem, např. e-mailem zaslaným Uživatelům, na Webových stránkách, či v rámci Služby. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné uplynutím sedmi (7) pracovních dnů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného Provozovatelem. Provozovatel může Službu kdykoli změnit.

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2019 a nahrazují Všeobecné podmínky serveru www.informuji.cz ze dne 8.12.2017.

| Redakce Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout

Mohlo by se ti líbit...

(1 hodnocení) A co tvé hodnocení?