Všeobecné podmínky serveru www.informuji.cz


čl. 1

Úvodní ustanovení. 

 1. Provozovatelem internetového portálu www.informuji.cz, je Společnost Informuji s.r.o., IČ: 014 25 862, DIČ: CZ01425862, se sídlem Oldřichova 254/15 , 128 00 Praha 2 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn.: C206312, zastoupena Viktorem Mastníkem– jednatelem.
 2. Server www.informuji.cz, byl zřízen provozovatelem za účelem  propagace kulturních a společenských akcí ve všech regionech České republiky.
 3. Server www.informuji.cz, slouží pouze jako uložiště informací fyzickým osobám (FO), právnickým osobám (PO), jakož i dalším subjektům, (dále jen „smluvní strany“), které chtějí prezentovat plánované kulturní a společenské akce a tím informovat širokou veřejnost prostřednictvím tohoto serveru. 
 4. Nedílnou součástí internetového portálu www.informuji.cz, jsou i sociální sítě www.facebook.com/informuji/, a www.twitter.com/informuji, které slouží ke stejnému účelu dle tohoto článku, odst.3, tj. zajistit prostřednictvím těchto aplikací a serverů pro širokou veřejnost přístup k informacím o kulturních a společenských akcích ve všech regionech České republiky.

čl. 2

Autorská práva – prohlášení.

 1. Společnost Informuji s.r.o., IČ: 014 25 862, DIČ: CZ01425862, se sídlem Oldřichova 254/15 , 128 00 Praha 2, tímto prohlašuje, že nenese žádnou odpovědnost za uveřejněné informace, neboť vkladatelé kulturních a společenských akcí tj: fyzické osoby, právnické osoby, jakož i další subjekty jsou samy odpovědné za obsah svých příspěvků (zvukové a audiovizuální záznamy, fotografie, textové nebo multimediální informace, reklamní a propagační materiály).
 2. Vkladatelé příspěvků jejich uveřejněním prohlašují, že se seznámili s těmito všeobecnými podmínkami internetového portálu www.informuji.cz, a dále prohlašují, že jsou způsobilí k právnímu jednání a plně vědomy důsledků, které jim plynou z uveřejnění svých příspěvků na portálu www.informuji.cz, jakož i na sociálních sítích: www.facebook.com/informuji/, a www.twitter.com/informuji.
 3. Vkladatelé dále prohlašují, že na uveřejněné informace a příspěvky (zvukové a audiovizuální záznamy, fotografie, textové nebo multimediální informace, reklamní a propagační materiály), mají autorská práva, nebo mají povoleno tyto informace uveřejňovat a publikovat, aniž by se vystavovali případnému postihu za neoprávněné uveřejnění. 
 4. Všichni vkladatelé příspěvků prohlašují, a beru na vědomí, že ručí za obsah, pravost a správnost svých příspěvků a v případě protiprávnost nesou za uveřejněné příspěvky plnou odpovědnost. 
 5. Vkladatelé současně prohlašují, že mají autorská práva na veškerý obsah vkládaných příspěvků včetně grafických prvků, zdrojového kódu, textů, obrázků, fotografií, grafických ploch, log a registrovaných značek, nebo mají povolení a právo k jejich užití a další reprodukci v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Vložením svého přípěvku vkladatelé prohlašují, že uveřejněné fotografie fyzických osob, byly pořízeny a použity jen s jejich svolením v souladu s ustanovením § 84 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), ve znění pozdějších předpisů.
 7. Všichni vkladatelé souhlasně prohlašují, že uveřejněné informace nebyly zneužity a jsou zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Uživatelé tímto současně potvrzují, že znají svá práva dle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a že uvedené osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány výhradně pro potřeby webového portálu.
 9. Vkladatelé berou na vědomí, že je zakázáno vkládat na internetovém portálu www.informuji.cz, a jeho součástech sociálních sítí: www.facebook.com/informuji/, a www.twitter.com/informuji, příspěvky, které by podněcovaly k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a jejichž uveřejnění by naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu podle ustanovení § 356 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TrZ), ve znění pozdějších předpisů.
 10. Návštěvníci tohoto internetového portálu www.informuji.cz, prohlašují, že se seznámili s těmito všeobecnými podmínkami internetového portálu www.informuji.cz,a berou na vědomí, že příspěvky zde uveřejněné podléhají autorským právům a nelze je bez souhlasu autora kopírovat, nebo dále reprodukovat.
 11. Provozovatel serveru www.informuji.cz prohlašuje, že neručí za správnost uveřejněných příspěvků ani za jejich pravost, závaznost, obsah, kvalitu nebo odkazy na externí webové stránky a jejich obsah. 
 12. Vkladatelé příspěvků a uživatelé internetového portálu www.informuji.cz, a jeho součástí sociálních sítí: www.facebook.com/informuji/, a www.twitter.com/informuji, berou na vědomí, že provozovatel Společnost Informuji s.r.o., IČ: 014 25 862, DIČ: CZ01425862, se sídlem Vinohradská 1756/114, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, neposkytuje žádnou záruku ohledně vložených příspěvků, jakož ani žádnou záruku spojenou s provozem výše uvedeného portálu, nebo sociálních sítí, zejména nefunkčností, nedostupností, rychlostí připojení. 
 13. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou, či nepřímou újmu nebo škodu, která vznikne vkladatelům, či uživatelům v souvislosti s používáním internetového portálu www.informuji.cz, a jeho součástí sociálních sítí: www.facebook.com/informuji/, a www.twitter.com/informuji.
 14. Provozovatel dále prohlašuje, že neodpovídá za údaje, nebo obsah sdělení, které budou vloženy prostřednictvím komentářů nebo diskuzí, anket, nebo jiných nástrojů umožňujících uložení těchto dat.
 15. Registrovaní uživatelé se zavazují, že pro registraci (vytvoření svého účtu) na internetovém portálu www.informuji.cz, a jeho součástí sociálních sítí: www.facebook.com/informuji/, a www.twitter.com/informuji, použijí svoji vlastní emailovou schránku, k níž mají přístup a oprávnění a nebudou použity fiktivní jména či účty. Tyto fiktivní účty můžou být provozovatelem smazány.
 16. Vkladatelé příspěvků, promotéři jakož i registrovaní uživatelé, mohou být osloveni personalizovaným newsletterem (e-mailová zpráva). Newsletter může být poslán maximálně 1x za měsíc a vztahuje se k zájmům doručitele.
 17. Provozovatel prohlašuje, že kontaktní informace uživatelů nebo vkladatelů zejména e-mailová adresa, telefonní číslo slouží pouze pro komunikaci s provozovatelem a spřízněných www portálů a tyto informace nebudou poskytnuty třetím stranám ani s nimi nebude jinak manipulováno.
 18. Provozovatel dále prohlašuje, že veškeré vkládané příspěvky, které nebudou na žádost zvýrazněny, nebudou nijak zpoplatněny. Prezentace na internetového portálu www.informuji.cz, a jeho součástí sociálních sítí: www.facebook.com/informuji/, a www.twitter.com/informuji, jsou zdarma a jejich schválení je realizováno do 1 pracovního dne.
 19. Provozovatel prohlašuje, že může poskytovat vložené příspěvky třetím stranám ve formě XML výstupu a následné propagaci i na jiných webových stránkách. Jiné než takto schválené a domluvené přebírání nebo kopírování dat je zakázáno.
 20. Slevový systém / bazar vstupenek slouží jako prodejní nástroj pro partery serveru www.informuji.cz. Provozovatel Společnost Informuji s.r.o., IČ: 014 25 862, DIČ: CZ01425862, se sídlem Vinohradská 1756/114, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, neručí za pravost či nabízené slevy. Prodej a účetnictví je plně v kompetenci samotných prodejců. Schvalování a kontrola slev a vstupenek prochází kontrolou provozovatele Informuij s.r.o., a případné problémy řešíme přímo s našimi partnery.
 21. K personalizaci reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie, které jsou sdíleny se společností Google. Více informací o cookies najdete zde

čl. 3

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné podmínky se řídí právními předpisy České republiky.
 2. Všeobecné podmínky jsou vypracovány a uveřejněny pouze v českém jazyce.
 3. Vkladatelé příspěvků, jakož i uživatelé souhlasí s tím, že provozovatel může všechny svá práva a povinnosti spojené s provozem internetového portálu www.informuji.cz, a jeho součástí sociálních sítí: www.facebook.com/informuji/, a www.twitter.com/informuji, v budoucnu převést na třetí osobu, přičemž tento přechod práv a povinností nemá vliv na platnost a účinnost těchto všeobecných podmínek.
 4. Smluvní strany prohlašují, že si osobně v celém rozsahu pečlivě a řádně přečetly tyto všeobecné podmínky, porozuměly jim a souhlasí s jejím obsahem bez výhrad. Na důkaz souhlasu s těmito všeobecnými podmínkami uveřejňují a vkládají své příspěvky, neboť tyto všeobecné podmínky výslovně jako projev své vlastní, svobodné, pravé a vážně míněné vůle schválily.
 5. Uživatelé, vkladatelé či jiní účastníci berou na vědomí, že bez písemného souhlasu Provozovatele Společnosti Informuji s.r.o., IČ: 014 25 862, DIČ: CZ01425862, se sídlem Vinohradská 1756/114, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, není dovoleno kopírovat, upravovat nebo publikovat obsah článků či příspěvků uveřejněných na internetového portálu www.informuji.cz, a jeho součástí sociálních sítí: www.facebook.com/informuji/, a www.twitter.com/informuji.
 6. Na tyto všeobecné podmínky se vztahují autorské práva. Bez písemného povolení autora nelze tyto všeobecné podmínky kopírovat, nebo je upravovat.
 7. Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2010.

| Redakce Sdílej: Sdílet na FB Tweetnout

Mohlo by se ti líbit...

Tento článek ještě nikdo nehodnotil. Buď první!