Prague Proms 2016: Musics by Frank Zappa

Mu­sic is the Best.” Tak zněla stručná fi­lo­zo­fie Fran­ka Za­ppy a je­ho životní krédo. Jas­no měl i ohledně not: „Funkcí těch malých, černých ku­liček je ba­vit”.
Můžeme ho po­važovat za jed­no­ho z nejpřednějších skla­da­telů pro­gra­mové hud­by v dějinách.

Při mno­ha příležitos­tech se zmínil o před­stavách, které ve své hudbě promítá a píše o nich i v tex­tech do­provázejících je­ho na­hrávky. 
„Hud­ba je druh so­chy. Vzduch v jejím okolí je svým způso­bem tva­rován. Je to ta­ková „so­cha z mo­le­kul v čase”, kte­rou po­zo­rují uši po­slu­chače.

Frank Za­ppa byl fas­ci­nující skla­da­tel. Vel­mi pro­vo­ka­tivní a záro­veň vtipný.

Je sa­mozřejmě nejvíce - a snad mylně - spo­jován s rocko­vou hud­bou, ja­ko uznávaný ky­ta­ris­ta a lídr. Je­ho hud­ba pro or­chestr je však čas­to ig­no­rována. Významní di­ri­gen­ti a in­ter­pre­ti kla­sické a sou­dobé hud­by s ni­miž spo­lu­pra­co­val, me­zi ni­mi např. Pierre Bou­lez a En­sem­ble In­ter­con­tem­po­ra­in, Kent Na­ga­no a Lon­don Sym­pho­ny Or­chest­ra ne­bo En­sem­ble Mo­dern Frank­furt, přitom Za­ppu vnímají ja­ko génia.

Na Pra­gue Proms vám ČNSO ve světové pre­miéře nabídne Za­p­po­vu or­chestrální hud­bu, právě tak pro­vo­ka­tivní a ge­niální, ja­ko byl její au­tor.

Tato akce již proběhla a není aktuální. V nabídce však máme mnoho jiných souvisejících akcí!

O akci jsme již napsali...

Doporučujeme Hudební kluby - Praha 1 Akce v okolí
 • Divadlo ARCHA

  Nejoblíbenější divadlo poblíž

  Divadlo ARCHA
  Praha 1, Na Poříčí 26

 • Studio Ypsilon

  Nejoblíbenější divadlo poblíž

  Studio Ypsilon
  Praha 1, Spálená 16

Video k akci

Máš k tomu co říct?

...tak to řekni

Za tvůj názor budeme rádi. Nejprve se ale přihlaš.